Stationen

Ett komplett resecentrum

Historiskt sett markerar ofta en centralstationsbyggnad stadens centrum och är dess landmärke, vackert belägen med ett för resenären välkomnande torg. Platsen är viktig då den utgör resenärens första intryck av staden. Således planerar vi i Gårdavägens avslutning vid Skanskaskrapan en vacker mötesplats med lättillgängliga rulltrappor för kontakt till angöringstorget ovan.

Entrétorg ovan motorväg

En överdäckning av E6 mellan Gårdamotet och Ullevimotet utgör angöringstorg för bilar och taxi samt ger plats för bussterminalen i söder. Gående och cyklister når stationen från Gårdavägen men når även stationens inomhusgata i dess norra och södra ände där också cykelparkering finns.

Det har även pratats om att även bygga en bilrekond ovan där man kan köra in enkelt direkt från E6. 

Ett komplett resecentrum

Angöringstorget leder in till den höga uppglasade stationshallen som innehåller all tänkbar service för resenärerna som butiker, restauranger, bank och lounger i ett komplett resecentrum. Genom stationsbyggnaden löper en nästan 400 m lång dagsljusbelyst inomhusgata med direktkontakt till all spårbunden trafik samt lokalbussarna som dockar i byggnadens långfasad. Från denna gatan blickar man ner i ett undre plan som innehåller perronger för spårvagnar och samtliga persontåg. Rulltrappor och hissar förbinder de olika planen. Ovan stationshallen byggs hotell och kontor i flera plan utgörande Gårdabergets västfasad.

Parallella torn 30–35 våningar

Byggnaden består av huvudsakligen sex – sju plan som nära byggnadens centrumaxel organiskt växer i en bågformad fasad till kanske 35 våningar i två parallella torn som symboliserar porten till Göteborg. Byggnaden möter berget mot öster med snedställda glasytor för ljusinsläpp till inomhusgatan. Denna glasarkitektur fortplantas vidare till husets västfasad där snedställda glasytor mot angöringstorget förmedlar bergets lutning och form. Högst upp placeras en restaurang och ovan den kanske en helikopterplatta.

Långtidsparkering

I ett undre plan, på samma nivå som E6:an, planeras ett garage med 500 platser för resenärers långtidsparkering och för hotell och kontor. Här finns också lastgata för byggnadens varuförsörjning. Längst ner i ett undre plan placeras byggnadens teknikutrymmen samt truckstråk för godstransporter underifrån till tågens perronger.