Framtidens tåg

En bergsäker järnväg i tunnel

Dagens centralstation i Göteborg fungerar dåligt. Den är en säckstation och det går inte att köra genomgående tåg. Någonting måste göras, men Västlänken är inte lösningen

Förslag på lösning

Gårdalänken med en ny station i ”Gårdaberget” kan utvecklas i två skeden:

I skede 1 angör alla pendeltåg och vissa regiontåg nuvarande Centralstation. Alla genomgående tåg angör en ny station i ”Gårdaberget”, som kan utvecklas till ett komplett förstklassigt resecentrum med bekväma kopplingar till den lokala kollektivtrafiken.

I skede 2 samlas all tågtrafik i den ny centralstationen i ”Gårdaberget”, som även kan rymma höghastighetståg och utvecklas till en nod i ett nordiskt höghastighetstågsystem.

Förberedande byggetapp .
Dagens Gårdatunneln går rakt igenom den plats i berget där Gårda-stationen skall byggas. Byggnadsarbetet måste därför starta med att bygga en ny Gårdatunnel längre österut i Gårdaberget.

Godståg och fjärrtåg
Godståg söderut leds in i den nya järnvägstunneln.
Ej genomgående region och fjärrtåg norrifrån som har Göteborg som slutstation kan ställas upp vid ny depå i Almedal. Ej genomgående region och fjärrtåg söderifrån som har Göteborg som slutstation kan ställas upp vid ny depå i Sävenäs.

Beskrivning av Gårdalänken i skede 1

I skede 1 angör alla pendeltåg och vissa regiontåg nuvarande Centralstation. Alla genomgående tåg angör en ny station i ”Gårdaberget”, som kan utvecklas till ett komplett förstklassigt resecentrum med bekväma kopplingar till den lokala kollektivtrafiken.

 • I Olskroken byggs bangården om så att tåg från norr och öster kan passera planskilt under befintlig järnväg, spårväg och väg E20, och gå in i en bergtunnel med två spår under Olskroken. Med denna planskildhet förbättras kapaciteten i järnvägsnätet genom att skilja pendeltågen till nuvarande centralstation från de genomgående tågen till nya Gårdastationen.
 • Tågtunneln passerar under Redbergsplatsen och går i berget under Lunden fram till en ny station i Gårdaberget. I skede 1 avlastar Gårdastationen dagens Centralstation genom att ta hand om all genomgående tågtrafik.
 • Stationen är placerad i höjd med Ullevi- och Gårdamotet på väg E6, som överdäckas med ett ca 350 meter långt betongdäck. På angöringsdäcket ordnas en bussterminal för ca 40 bussar, parkering för ca 250 bilar och utrymmen för taxi och inte minst angenäma vistelseplatser i härligt söder- och västerläge.
 • Stationen består av tre bergrum om vardera ca 13000 m2. Det västra bergrummet som ligger närmast angöringsdäcket, innehåller hållplatser för dels nuvarande spårvagnslinjer och framtida snabbspårvägslinjer.
 • Dagens och framtidens spårvagnslinjer ansluter till en utvecklad hållplats vid Sankt Sigfrids plan med en bergtunnel som kommer ut under Danska vägen.
 • Söder om stationen byggs en ny tågtunnel parallellt med dagens Gårdatunnel. Dagens och framtidens spårvagnslinjer ansluter till en utvecklad hållplats vid Sankt Sigfridsplan med en bergtunnel som kommer ut under Danska vägen.
 • Söder om Kallebäcksmotet ansluter järnvägspåren till framtida utformning av Västkustbanan och höghastighetståg på Götalandsbanan.

Beskrivning av Gårdalänken i skede 2

I skede 2 samlas all tågtrafik i den nya centralstationen i ”Gårdaberget”, som även kan rymma höghastighetståg och utvecklas till en nod i ett nordiskt höghastighetstågsystem.

 • I Olskroken görs en tillbyggnad av bangården så att tåg på Norge/Värnernbanan kan passera planskilt under befintlig järnväg, spårväg och väg E20, och gå in i en ny bergtunnel med två spår under Olskroken.
 • Den nya tågtunneln som löper parallellt  med tågtunneln i skede 1 kan knytas till denna med planskildhet och kryssväxlar inne i berget.
 • Gårdastationen byggs ut med ytterligare ett eller två bergrum för att tillgodose det framtida behovet av spår och plattformar.
 • Söder om stationen ansluter den nya tågtunneln till godstågstunneln och till tågtunneln parallellt med dagens Gårdatunnel.
 • Söder om Kallebäcksmotet ansluter järnvägspåren till framtida utformning av Västkustbanan och höghastighetståg på Götalandsbanan.