Framtidens spårväg

Spårväg - snabbspårväg

Spårvägsnätet är gammalt och nedslitet och kapaciteten är otillräcklig. Brunnsparken är idag överbelastad och mycket känslig för störningar. Någonting måste göras. Nytänkande krävs.

Ny planering Station gårda

Idag passerar 10 av 13 linjer centralstationen. Planen som har skissat på är att åtta linjer dras om så att de passerar Station Gårda. Linjerna från Angered, Bergsjön, Hisingen och Operalänken leds in från norr. Övriga linjer leds in via Örgrytevägen, Delsjövägen och S:t Sigfridsplan i söder. Det behövs fyra spår vid stationen. Restidsberäkningar har gjorts på detta nät. Det har även studerats en variant med sex linjer som passerar Station Gårda. Varje förändring av spårvägsnätet görs med perspektivet snabbspårväg eller stadsbana på lång sikt.

Så här se planeringen ut av utbyggnaden då ny Station Gårda öppnas för trafik, Etapp 1.

1. Ny spårvägsförbindelse av typen snabbspår S:t Sigfridsplan – Station Gårda – Skansen Lejonet.
2. Operalänken I, mellan Skeppsbron och den nya Hisingsbron kan byggas samtidigt med den nya Hisingsbron och därför öppnas tidigare.
3. Operalänken II, mellan den nya Hisingsbron och Skansen Lejonet.

Snabbspårvägsutbyggnad anpassad till Station Gårda, Etapp 2

Det finns politiskt satta mål att kollektivtrafikandelen skall ökas från ca 20 till ca 40 %. Med snabbspårväg menas en utveckling av nuvarande spårvägssystem så att inte spårvagnarna konkurrerar om utrymmet med övrig trafik. Snabbspårvägen går planskilt med övrig trafik och delvis under mark i centrala delar av staden. Dagens spårvägsnät anpassat till Station Gårda kan byggas ut successivt. Här illustreras en snabbspårvägsring ”Storkringen” som till stor del kan genomföras med de besparingar som Gårdalänken medför i förhållande till Västlänken:

4. Ny öppningsbar bro Slottsberget – Stigberget för spårväg/snabbspårväg och GC-trafik.
5. Ny tunnel Djurgårdsplan – Linnéplatsen för spårväg/snabbspårväg. Idag pågår en successiv uppgradering av sträckan Linnéplatsen – Sahlgrenska – Chalmers för spårväg/snabbspårväg.
6. Ny tunnel Carlanderska – S:t Sigfridsplan för spårväg/snabbspårväg.
7. Ny tunnel under älven vid Gasklockan för snabbspårväg Skansen Lejonet – Ringön – Hjalmar Brantingsplatsen.

Det har också diskuterats en snabbspårvägsförbindelse i eller under Nya Allén mellan Järntorget och den nya Hisingsbron för avlastning av Brunnsparken. Den kan byggas antingen i markplanet eller som tunnel under mark med stationer vid Kungsportsplatsen och Drottningtorget. Bygger man en tunnel i Nya Allén under befintlig körbana kan biltrafiken flyttas till Parkgatan och Kungsparken blir då fri från trafik.

Linjenät

Linjenät etapp 1

Det skisserade linjenätet i etapp 1 består av sex linjer som inte ändras: 1, 2, 7, 9, 10 och 13. Sex linjer läggs om så att de angör Station Gårda: 3, 4, 5, 6, 8 och 11. Två tillkommer: 12 och 14. Trafikberäkningarna är gjorda på detta nät.

Linjenät etapp 2

Det skisserade linjenätet i etapp 2 består av åtta linjer som inte ändras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och  9. Tre linjer läggs om så att de angör Station Gårda: 8, 10 och 11. Tre tillkommer: 12, 13 och 14. Linjenäten i etapperna 1 och 2 illustrerar två oberoende exempel och alltså inte en utveckling från etapp 1 till etapp 2.

Trafikberäkningar

Snabbare kollektivtrafik med Gårdalänken än med Västlänken
En restidsberäkning för spårväg anpassad till Station Gårda har gjorts med ett linjenät på 14 linjer. Sex linjer är oförändrade. Sex linjer dras om, två är nya och det är dessa åtta linjer som angör Station Gårda. Det är tre typer av beräkningar som gjorts. För såväl Gårdalänken som Västlänken utgörs restiden av åktid, bytestid, väntetid och i förekommande fall åktid med spårvagn och gångtid från hållplatsen till slutmålet. För Västlänken beaktas vidare stationsuppehållstid och tid att ta sig från Västlänksstation till markplanet.

Centrumresor
Snabb resa från Gårda till en hållplats nära målet gör att Gårda är snabbare till fyra av sju områden.

Den första beräkningen visar restider för inpendlare till centrum. Till staden inom Vallgraven har Gårdalänken kortare restider än Västlänken för fyra områden av sju. Av antalet resenärer till centrum får 65 % kortare restid med Gårdalänken.

För Västlänken har även studerats den situation som Västlänksutredningen förutsätter, det vill säga att alla resenärer går från antingen Västlänken Central eller Västlänken Haga. Då blir det kortare restider för Gårdalänken till fem områden av sju. Det har därvid observerat att hela 48 % av Västlänksresenärerna tjänar tid på att byta till spårvagn i stället för att gå hela vägen.

Resor till övriga staden

Den andra beräkningen visar restider till stadens olika sektorer. Dessa resor innebär byten från pendeltåg till spårvagn. Sektorerna Hisingen, Nordost, Ost, Syd får med Gårdalänken kortare restider än med Västlänken. Sektorerna Väst och Sydväst får något längre.

Genomfartsresor

Den tredje beräkningen avser genomfartsresor, dvs sådana resor som varken har start- eller målpunkt i Göteborg. Varje sådan resa får 6 minuter längre restid med Västlänken än med Gårdalänken.

Beräkningarna har utförts av Staffan Lillienberg, tekn lic och trafikanalytiker samt har granskats av Ingmar Andreasson, professor emeritus i trafikforskning.