Stadsutveckling  med nya bostäder

Gårdalänken med ny centralstation och snabbspårväg runt centrala staden och till Hisingen stödjer och förstärker den pågående stadsutvecklingen, men ger också förutsättningar för någonting mera. Vi får en tyngdpunktsförskjutning mot öster. Idag oanvänd eller lågutnyttjad mark kan användas för ny bebyggelse, en förtätning som på flera sätt bidrar till att skapa en attraktiv och hållbar stad. Det finns för närvarande en stor efterfrågan på nya bostäder och Sverigeförhandlingen har som en av sina viktiga uppgifter att stimulera till bostadsbyggande.

Vision Lejonstaden

Karta över Gullbergsvassområdet

Illustration av Lejonstaden (2016-03-01) (Klicka för större bild)

En yta av ca 0,6 km2 frigörs när godsterminaler och järnvägsspår avvecklas. På denna yta och Gullbergskajen kan skapas en blandstad med upp till 20 000 lägenheter samt handel och kontor. En boulevard med spårväg i mittremsan mellan Lilla Bommen och Svingeln, den nya Hisingsbron och en snabbspårvägstunnel som förbinder Station Gårda med Hisingen utgör stommen i trafiknätet. Omgivningen kring Skansen Lejonet blir ett parklandskap med vattendrag och Nils Ericsonsplatsen omvandlas från bussterminal till ett kanalrum i kontakt med Vallgraven. Nuvarande centralstationsbyggnad i nygotik från 1800-talet får nytt användningsområde som kan vara saluhall och/eller museum.

Vision Gårda City

Illustration av Gårda City och Evenemangsstråket (2016-03-01)

Illustration av Gårda City och Evenemangsstråket (2016-03-01) (Klicka för större bild)

Området omfattar ca 1 km2. I den nya centralstationens närhet på ömse sidor av Mölndalsån och i anslutning till Burgårdsparken sker en förtätning av befintlig bebyggelse med ca 1500 lägenheter. Ytan mellan E 6 och Fabriksgatan lämpar sig bäst för kontor. Evenemangsstråket mellan Mölndalsån och Skånegatan får ny multiarena som ersättning för Nya Ullevi och Scandinavium, ett nytt storhotell och en kraftfull utökning av mässområdet. Ett attraktivt parkstråk längs Mölndalsån förbinder Station Gårda med Liseberg.