Klimatsmart och hållbart för framtiden

Gårdalänken och Station Gårda byggs i berg av god kvalitet, till skillnad från Västlänken och dess stationer som till stora delar byggs i lera. Gårdalänken innebär att inga spårdragningar görs under havsnivån. Det betyder en regn- och snöfri station som klarar framtida havsvattenhöjningar.

Klimatpåverkan

GPbildSmall

(Klicka för större bild)

Bilden av centrala staden har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret som visar vad som händer om havsytan stiger 2,3 m. Höjningen kan bero på normalt stigande havsnivå samt stormvindar som pressar upp vattennivån ytterligare.

Trafikkontoret skriver till Trafiknämnden att bebyggelseplaneringen för vissa samhällsviktiga anläggningar i de centrala delarna bör inriktas för att klara en vattennivå som är 3, 8 m över havets nivå.

En samhällsviktig anläggning menar Trafikkontoret har en vital funktion för staden, lång livslängd, hög investeringskostnad samt svår eller omöjlig att flytta. Exempel på sådana anläggningar är broar, tunnlar och troligtvis stationer, i synnerhet under mark.

Skall man då i sådana känsliga områden vid nuvarande centralstation bygga Västlänken med planerade stationer djupt under havsnivån om det finns enklare, tryggare och bättre alternativ?

LerabergLarge

(Klicka för större bild)

I berg, ej i lera

Hela Station Gårda ligger i berg, gnejs av mycket god kvalitet, och föreslagna spårtunnlar för järnväg och spårväg ligger också i berg. Inga tunnlar djupt under mark i lera föreslås. Förutsägbarheten vad gäller byggtider och anläggningskostnader kommer därför vara hög.


Miljövänligt byggande
Genom att bygga i berg och också återanvända materialet i form av makadam kan störningarna på omgivningen minimeras. I syfte att begränsa antalet arbetstunnlar kommer under förstudien att utredas om man kan frakta ut det krossade berget på järnväg och mellanlagra på Sävenäs godsbangård.

Bergtunnelarbete

Tunnelarbete i berg (Klicka för större bild)