30 000 nya centrala bostäder

Med en ny station i Gårda frigörs cirka 60 hektar attraktiv tomtmark när järnvägen successivt lämnar det nuvarande området vid Gullbergsvass. Det innebär att en helt ny stadsdel, lika stor som Göteborg innanför Vallgraven, kan formas och en möjlighet att bygga 30 000 nya centrala lägenheter. Den nya stadsdelen blir en attraktiv blandstad med såväl bostäder som lokal handel. Tillsammans med Stampen och Gårda växer området samman till en levande stadsdel i hjärtat av Göteborg.

Karta över Gullbergsvassområdet

Karta över Gullbergsvassområdet (Klicka för större bild)

Nya bostäder för 100.000 göteborgare
En helt ny stadsdel lika stor som centrala staden innanför vallgraven kan skapas mitt i Göteborg! Hela stationsområdet med alla spår kan ge plats för en härlig blandstad med cirka 30.000 lägenheter. Kommunen räknar med att till år 2035 ha cirka 150.000 fler invånare och söker aktivt efter utbyggnadsområden. Gullbergsvass kan ge plats för cirka 100.000 nya göteborgare.

En blandstad för alla
En flyttning av centralstationen och spår till Gårda är vår visionära stadsplaneidé. Den skapar möjligheter som man totalt avhänder sig om Västlänken byggs. Stampen utvecklas och sammanfogas med Gårdaområdet och växer naturligt ihop med Gullbergsvassområdet. Man skapar en tätare och mer blandad stad som är gång- cykel- och kollektivanpassad med gångavstånd till Nordstan och vår nya centralstation i Gårda.

 Miljövänligt bygga centralt
Under de senaste tjugo åren har flera kommuner ändrat sina stadsplanestrategier från att breda ut städerna i oexploaterad mark och istället bygga staden inåt. Förtätning kan på flera olika sätt bidra till en attraktiv och hållbar stad. Ur ett ekologiskt perspektiv innebär det att värdefull naturmark sparas och att transportbehoven minskar och därmed utsläppen. Det är också en viktig strategi för att uppfylla målen i Göteborgs stads miljöprogram.

Nya bostäder

Nya bostäder (Klicka för större bild)

Gångavstånd till arbete, service och kultur
Nya urbana livsstilar attraherar många som vill bo centralt, ha nära till arbetet och ta del av stadens kultur- och nöjesutbud. Mötesplatser i intressanta stadsrum med närhet till grönområden är också en förutsättning för bra boende. Förtätning medför att flera människor bor och arbetar på samma yta, vilket ökar underlaget för service, handel och kollektivtrafik och minskar bilberoendet. Det medför också att befintlig infrastruktur som vägar, spårväg och ledningsnät kan utnyttjas bättre.