Nya förutsättningar kräver nya beslut

Nu krävs att beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå tänker om. Nya förutsättningar har tillkommit som motiverar detta omtag.

oslografikSmall

Den skandinaviska 8-miljonersstaden (Klicka för större bild)

Höghastighetslinjerna Göteborg-Stockholm och Oslo-Göteborg-Köpenhamn är på gång och det är nödvändigt att dessa integreras och samverkar med regional och lokal spårbunden trafik. Likaså måste pendeltågstrafiken och en framtida snabbspårväg/stadsbana samplaneras även om de har olika huvudmän.

Stigande vattennivåer är en realitet som kräver ett hänsynstagande i den fysiska planeringen.

En väsentligt förädlad markanvändning i Gullbergsvassområdet betyder mycket för stadens utveckling.

Föreningen Gårdalänken vill verka för ett politiskt beslut som medför att projektet Gårdalänken prövas mot projektet Västlänken inom det Västsvenska Paketet. Det innebär att kommunala eller andra medel reserveras för en förenklad förstudie av Projekt Gårdalänken av den typ som normalt görs för järnvägsprojekt. En sådan studie drivs då parallellt med arbetet med järnvägsplan för Västlänken.

Det har sagts att omtag till förmån för Gårdalänken skulle försena ett genomförande med tio år. Men så illa är det inte. Här skisseras på några hållpunkter i en tidsplan.

Förstudie 2014. Inriktningsbeslut 2015. Järnvägsutredning 2016.  Järnvägsplan 2017-2020.

När beslutet väl är taget kan projektet genomföras snabbare än Västlänken. Det innebär en byggstart 2021 och med ett öppnande för trafik obetydligt senare än planerad öppning för Västlänken.

Vår arbetshypotes är att  Gårdalänken inklusive spårombyggnader väl ryms inom kostnadsramen för Västlänken och totalt sett blir väsentligt billigare.

Gårdalänken innehåller en station för höghastighetståg, vilket Västlänken inte gör.  Etappvis avveckling av nuvarande centralstation frigör också värdefull mark för exploatering och gör kalkylen ännu fördelaktigare.

Mängdförteckningar för stationsbyggnad, väg, gata, gång- och cykelväg, spårväg och järnväg håller nu på att tas fram. Kostnadsuppskattningar pågår.