Ett nytt torg ovanpå motorvägen

Ovanpå E6:an, mellan Ullevimotet och Gårdamotet byggs ett helt nytt entrétorg för bilar, taxi och bussar som dockar direkt in till Station Gårda. Flera gång- och cykelvägar ger god kontakt till och från centrum. Huvudstråket in till stationen är Gårdavägen som i sin förlängning förbinder Heden med den nya centralstationen.

Bil- och busstrafik

Centralstation Gårda Trafiköversikt

Trafiköversikt (Klicka för större bild)

Nya Station Gårda nås via Ullevimotet och Gårdamotet på E6. Ullevimotets fyra rampsystem behålles. Gårdamotet kompletteras med ramp på E6 söderifrån. Trafikplatserna byggs om till ovanliggande cirkulationsplatser. Från staden nås stationen från Ullevigatan i norr och från ny gata i Blekeallén i söder. Från ett lättillgängligt entrétorg med taxi och parkeringsplatser når man stationens huvudentré, bussterminal, kontor och hotell. Långtidsparkering för 500 bilar och varuintag finns i undre plan. Utfart från garage och lastgata mynnar i avfart från E6.

Gång- och cykeltrafik

Situationsplan

Situationsplan (Klicka för större bild)

Gång- och cykeltrafiken leds in till stationen från en naturlig mittaxel via Gårdavägen som mynnar i en förplats nedanför entrétorget. Här finns väderskyddad cykelparkering och rulltrappor som leder upp till bilfritt, regnskyddat  gångstråk mot stationen. Två andra gång- och cykelstråk når stationsbyggnadens båda gavlar i en förlängning av Södra Gubberogatan i norr och Odinslundsgatan i söder. Utanför båda entréerna finns väderskyddad cykelparkering. Dessa båda stråk knyts ihop inomhus i stationens huvudgata.